Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

Tid:​Torsdagen den 16 februari 2017 kl 17.00
Plats: ​Yrkesföreningar mot Tobaks kansli, c/o Svenska Läkaresällskapet,
​Klara Östra Kyrkogata 10.

Vi bjuder på middag efter årsmötet. Anmälan senast den 9 februari till marianne@ymtkansli.org

Dagordning

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 2 Val av två justeringsmän.

§ 3 Frågan om mötets behöriga utlysande.

§ 4 Verksamhetsberättelse.

§ 5 Kassarapport.

§ 6 Revisionsberättelse.

§7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.

§ 9 Val av revisorer och suppleanter.

§ 10 Val av valberedning.

§11 Föreningens aktiviteter 2017.

§ 12 Övriga frågor.

Välkomna!

Ingrid Talu
Ordf.

Några frågor om tobak vid Växjökonferensen 2017-01-24–25

 1. Min kommun har rökfri arbetstid för både elever och personal. 71%
 2. Min kommun följer upp att elever och personal inte röker under skoltid? 43%
 3. Min kommun har tobaksfri arbetstid för både elever och personal. 52%
 4. Min kommun följer upp att elever och personal inte använder tobak under skoltid? 33%

Slutsats: En klar majoritet av de som svarade arbetar i kommuner med rökfri arbetstid. Men mindre än hälften av kommunerna följer upp beslutet.

Häften av de som svarade har tobaksfri arbetstid med ett sådant förbud följs bara upp i en tredjedel av kommunerna.

Några synpunkter vad som behövs för att elever inte ska börja röka.

Det är fyra förslag som dominerar:

 • Mer information och öka kunskapen om tobakens skadeverkningar
 • Skrämselpropaganda som inte väjer för tobaksbrukets konsekvenser
 • Visa på bra förebilder både bland ungdomar och vuxna.
 • Mer diskussioner och dialoger m tobak.

Vidare framfördes fler restriktioner som att förbjuda rökning på allmän plats, påföljder för de som köper ut tobak till underåriga och högre pris.

Slutligen kan en grupp ses bland de som vill verka för mer fysisk aktivitet och mer hälsobefrämjande arbete, samverkan skola / föräldrar och gemensamma normer, attitydförändringar och att vuxna tar mer ansvar.

Aktuellt

 • Ungdomars drogvanor 2018

  CAN- Centralförbundet Alkohol Narkotika presenterar en undersökning om ungdomars drogvanor 2018. https://www.can.se/contentassets/e2d48881b4f54dc9aae5e6c41d90afc9/skolelevers-drogvanor-2018_webb.pdf

 • Ny tobakslag beslutad 2018-12-12.
 • Intervjuer Uppsala 2018-12-10

  Några röster om tobak från Stora Torget i Uppsala 2018-12-10https://youtu.be/jzALjwB551E

Besök våra hemsidor