Välkomna till femte seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

Tobaccoendgame

Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak arrangerar seminariet tillsammans med

Regionala Cancercentrum i samverkan och Cancerfonden.

 

Tid: 17 november 2015 kl 10-15. Kaffe och fralla från 09.30

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Webbsänt seminarium: Instruktion kommer!

Hashtag:  #rökfritt2025

 

Preliminärt program

 

Kl 10-12

 • Exponeringsförbud och standardiserade, neutrala tobakspaket utan reklam Viktiga delar i WHO:s breda åtgärdsarsenal för minskad rökning och förbättrad folkhälsa.
 • Vad innebär exponeringsförbud och neutrala tobakspaket för oss i Sverige?
 • Vilka effekter kan vi förvänta oss av exponeringsförbud och neutrala tobakspaket?
 • Internationella erfarenheter.

 

Lunch – med gruppdiskussioner kring utformning av standardiserade, neutrala paket.

 

Kl 13-15

 • Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – vi välkomnar nya stödjande organisationer!
 • Vad händer i tobakspolitiken? Samtal med Lina Glans, ny politisk sakkunnig hos folkhälsoministern, och Yasmine Larsson, ledamot (S) i riksdagens socialutskott
 • Nya globala hållbara utvecklingsmål – vad betyder de för det nationella arbetet? Niclas Jacobson, Socialdepartementet
 • Integritet, ansvar och prioriteringar – etiska aspekter i det tobaksförebyggande arbetet. Professor Lars Sandman, Högskolan i Borås
 • Rökavvänjning på beroendemottagning. Adam Fürbach, spec i psykiatri,

Beroendecentrum Huddinge

 • Cancerbehandling och fortsatt rökning – vad säger evidensen?

 

Dagen är kostnadsfri. Den som efter anmälan uteblir debiteras 300 kronor.

Information: ewy.thornqvist@tobaksfakta.se, lena@ymtkansli.org eller shirin.bartholdsson@rccvast.se

Anmälan: via www.tobaksfakta.se eller www.tobaccoorhealthsweden.org

Aktuellt

 • Årsmöte

  2024-02-20

   

  Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

   

  Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

  Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

   

  Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

  Anmäl om du vill delta digitalt.

   

  Dagordning

  1. Öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två justeringspersoner.
  4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
  5. Verksamhetsberättelse.
  6. Årsredovisning.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
  11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
  12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
  13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  14. Val av valberedning.
  15. Föreningens aktiviteter 2024.
  16. Övriga frågor.

   

  Välkomna!

   

   

  Ingrid Talu

  Ordf.

 • Lärare mot Tobak – attitydenkät.

  Lärare mot Tobak har under en följd av år besökt mässor och de politiska partiernas partidagar i syfte att påverka i i frågor om tobak och nikotin samt att fånga upp opinionen i i olika grupper.

  Undersökningarna redovisades vid konferensen för European Network for Smoking Prevention i Florens i oktober.

  Frågorna var:

  1. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha smaktillsatser i snus och e-cigaretter?
  2. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha tobaksreklam i livsmedelsaffärernas kassor?
  3. Snus klassas som livsmedel enligt Livsmedelslagen. Vad tycker du om det?
  4. Tycker du att det ska införas en lag om tobaks- och nikotinfri skoltid?
  5. Huruvida den svarande röker eller snusar.

  I presentationen i länken redovisas resultat från partierna Centern (alla frågor var inte med), Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten jämfördes med Bokmässan 2023 resp 2022 där det attityderna hos män – kvinnor resp nikotinister – icke nikotinister jämfördes.

  Slutsatser:

  I alla grupper finns en majoritet för en mer restriktiv tobakspolitik.

  I Liberalerna och Centren är majoriteten för en mer restriktiv tobakspolitik men inte lika stor andel som i övriga grupper.

  Nikotinisterna är för en mer restriktiv tobakspolitik i de flesta ställda frågorna.

  Kvinnor är mer för en restriktiv tobakspolitik än män.

  Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten hos fler partier och följa upp förändringar i attityder över tid.

  Björn Sundin

  Lärare mot Tobak

 • Resultat pristävling Bokmässan 2023-09-28–10-01

  Vid årets Bokmässa slog vi rekord. 1589 svar, förra året 741.

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org