Varför bejakar moderaterna Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd nikotinet?

Detta hade varit LärmTs svar men det publicerades inte.


I en debattartikel i UNT 20 februari försöker författarna förminska riskerna med nikotin med argument som att användning av nikotinprodukter som inte röks inte orsakar lungcancer. Nikotin har dock en hel del andra negativa effekter och artikelförfattarna har en del besvara.
Varför upprepar skribenterna tobaksindustrins argument när det bryter mot WHOs tobakskonvention artikel 5:3 att ha samröre med tobaksindustrin i folkhälsofrågor? Konventionen, som har för avsikt minimera och eliminera konsumtion av tobak i alla dess former, exponering för tobaksrök, och nikotinberoendet, ratificerades av Sverige 2005. Tobaksindustrin har historiskt sett verkat för att förhindra, förminska och försörja folkhälsoarbetet världen över.
Varför framhålls tobaksindustrins nikotinprodukter som bättre i rökavvänjning än de läkemedel som förskrivs av vården kombinerad av handledning?
Varför påpekas inte att det finns vetenskaplig evidens för att tobaksindustrins nikotinprodukter ökar risken för att börja röka? Nikotin påverkar hjärnan, speciellt hos unga människor, att pröva andra droger.
Varför ställer och besvaras inte frågan om de vill att deras barn blir nikotinberoende? Tobaksindustrin kan fortfarande ha reklam i sociala medier och och den riktar sig framförallt till barn och unga. Ett tidigt beroende ger tobaksindustrin konsumenter under lång tid.
Varför, sist men inte minst, ska vi prata positivt om nikotin över huvud taget? Ett Ett kraftigt beroende framkallande nervgift som orsakar illamående om det sväljs och orsakar död i doser över 0,5 – 1,0 gram?
Jag skulle råda moderaterna att lyssna på opinionsläget (Tobaksfakta nov 2021) där 73% vill ha en mer restriktiv politik med lagar för alla barns framtid.
Nedan några länkar om nikotin och hälsa.
Nikotin bygger om hjärnan, Louise Adermark: https://bit.ly/3ukGGDx
Nikotin inkörsport till andra beroenden: https://bit.ly/35B1snU
Nikotin skadligt för hälsan, Magnus Lundbäck: https://bit.ly/34pTPQJ
E-cigaretter och hälsorisker, Linnéa Hedman: https://bit.ly/3oliixw

Björn SundinStyrelseledamot Lärare mot Tobak

Aktuellt

 • Årsmöte

  2024-02-20

   

  Kallelse till Årsmöte i Lärare mot Tobak

   

  Tid:           Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 10.00-12.00

  Plats:         Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

   

  Anmälan senast den 8 mars till marianne@ymtkansli.org

  Anmäl om du vill delta digitalt.

   

  Dagordning

  1. Öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två justeringspersoner.
  4. Frågan om mötets behöriga utlysande.
  5. Verksamhetsberättelse.
  6. Årsredovisning.
  7. Revisionsberättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår (2024).
  11. Val av ordförande till Lärare mot Tobak.
  12. Val av styrelseledamöter till Lärare mot Tobak.
  13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
  14. Val av valberedning.
  15. Föreningens aktiviteter 2024.
  16. Övriga frågor.

   

  Välkomna!

   

   

  Ingrid Talu

  Ordf.

 • Lärare mot Tobak – attitydenkät.

  Lärare mot Tobak har under en följd av år besökt mässor och de politiska partiernas partidagar i syfte att påverka i i frågor om tobak och nikotin samt att fånga upp opinionen i i olika grupper.

  Undersökningarna redovisades vid konferensen för European Network for Smoking Prevention i Florens i oktober.

  Frågorna var:

  1. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha smaktillsatser i snus och e-cigaretter?
  2. Tycker du att det ska vara tillåtet att ha tobaksreklam i livsmedelsaffärernas kassor?
  3. Snus klassas som livsmedel enligt Livsmedelslagen. Vad tycker du om det?
  4. Tycker du att det ska införas en lag om tobaks- och nikotinfri skoltid?
  5. Huruvida den svarande röker eller snusar.

  I presentationen i länken redovisas resultat från partierna Centern (alla frågor var inte med), Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Resultaten jämfördes med Bokmässan 2023 resp 2022 där det attityderna hos män – kvinnor resp nikotinister – icke nikotinister jämfördes.

  Slutsatser:

  I alla grupper finns en majoritet för en mer restriktiv tobakspolitik.

  I Liberalerna och Centren är majoriteten för en mer restriktiv tobakspolitik men inte lika stor andel som i övriga grupper.

  Nikotinisterna är för en mer restriktiv tobakspolitik i de flesta ställda frågorna.

  Kvinnor är mer för en restriktiv tobakspolitik än män.

  Förhoppningen är att kunna genomföra enkäten hos fler partier och följa upp förändringar i attityder över tid.

  Björn Sundin

  Lärare mot Tobak

 • Resultat pristävling Bokmässan 2023-09-28–10-01

  Vid årets Bokmässa slog vi rekord. 1589 svar, förra året 741.

Besök våra hemsidor

Adress

Lärare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: 073-947 77 64
E-post: info@ymtkansli.org